Regulamin zarobkowego przewozu osób i rzeczy oraz obsługi i odprawy podróżnych

Na podstawie art.4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (Dz. U. Nr 50 poz. 601 z 200 r.) ustalam „Regulamin zarobkowego przewozu osób i rzeczy oraz zasad obsługi i odprawy podróżnych” w Firmie Cord Car Jerzy Kordowski.

ROZDZIAŁ I
PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE REGULAMINU

§ 1

1.Regulamin określa warunki zarobkowego przewozu osób i rzeczy obsługi i odprawy podróżnych, korzystających z usług „Cord Car” Jerzy Kordowski.
2.Regulamin stosuje się do zarobkowego przewozu osób i rzeczy w zakresie obejmującym:
a.krajowe przewozy regularne,
b.grupowe przewozy osób w komunikacji regularnej i zamkniętej,
3.Przyjęte w niniejszym opracowaniu uregulowania stosuje się w powiązaniu z przepisami:
a.Ustawy z dnia15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. nr 50 poz. 601 z 2000r.); z późniejszymi zmianami;
b.Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. nr 125 poz. 1371 z 2001r.); z późniejszymi zmianami;
c.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy (Dz. U. nr 38 poz. 376 z 1999r.);
d.Kodeksu Cywilnego

§2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1.Przewóz zarobkowy-  działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu odpłatnie, na podstawie umowy, przewozie osób oraz ich rzeczy w regularnej komunikacji publicznej i przewozach grupowych;
2.Komunikacja regularna- publiczne, zarobkowe przewozy osób i ich bagażu wykonywane wg rozkładu  jazdy podanego przez przewoźnika do publicznej wiadomości co najmniej poprzez ogłoszenia wywieszone na przystankach i dworcach autobusowych, w którym należność pobierana jest zgodnie z taryfą opłat podaną do publicznej wiadomości oraz z warunkami przewozu określonym w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 Ustawy o transporcie drogowym;
3.Przewozy grupowe- przewozy wykonywane w czasie i na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej między przewoźnikiem a organizatorem przewozu na rzecz osób trzecich, tj. uczestników przewozu grupowego;
4.Przewoźnik- Cord Car Jerzy Kordowski uprawnione do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
5.Punkt odprawy- przystanek autobusowy, dworzec lub przystanek dworcowy będący miejscem rozpoczęcia lub zakończenia przewozu;
6.Kurs autobusowy- połączenie między dwoma krańcowymi punktami odprawy na określonej trasie przewozu w komunikacji regularnej w jednym kierunku;
7.Autobus- pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

ROZDZIAŁ II

PRZEPISY OGÓLNE

§3

1.Przewoźnik osób w regularnej komunikacji publicznej jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów oraz sposobu i warunków zawierania umowy przewozu.
2.Przewoźnik zwolniony jest od obowiązku przewozu jeśli:
a.Zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom,
b.Klient nie zastosował się do przepisów przewozowych,
c.Ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków transportowych,
d.W innych przypadkach przewidzianych niniejszym regulaminem

 §4

1.Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych określa stosowana przez przewoźnika taryfa.
2.Przewoźnik obowiązany jest podać do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, aktualne tabele opłat taryfowych.
3.Taryfę o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§5

1.Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd.
2.Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy autobus, w którym znajduje się podróżny, ruszy z miejsca odjazdu.

ROZDZIAŁ III

PRZEWÓZ OSÓB

§6

1.Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi zarówno w dworcowych punktach odprawy jak i podczas przewozu taborem autobusowym.
2.Przewoźnik ogłasza we wszystkich punktach odprawy- rozkłady jazdy określające przestrzenny i czasowy zakres oferty przewozowej.
3.Przewoźnik może ustalić, że z pewnych kursów autobusowych mogą korzystać w pierwszej kolejności określeni podróżni, np. posiadacze biletów miesięcznych.
4.Ograniczenie powszechności dostępu podróżnych do niektórych kursów w komunikacji regularnej podaje się rozkładzie jazdy oraz przystankowych tabliczkach z godzinami odjazdu autobusu.

§7

1.Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet normalny lub bilet ulgowy z dokumentem upoważniającym do jego nabycia , uprawniający do przejazdu i okazywać go na żądanie obsługi autobusu i organów kontroli.
2.Bilet stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do określonego w tym bilecie przejazdu. Przewoźnik, który wydał bilet obowiązany jest doświadczenia przewozu zgodnie z treścią biletu na rzecz jego nabywcy.
3.W bilecie na przejazd określa się wysokość należności oraz danie niezbędne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego, a w bilecie imiennym uprawniającym do przejazdów także tożsamość jego posiadacza.
4.Bilet można odstąpić innej osobie tylko wtedy, gdy nie jest on imienny, a przejazd nie został rozpoczęty.
5.Bilet uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przewozu. Przy przejazdach z przesiadaniem podróżny winien nabyć na każdy kurs oddzielny bilet.
6.Przejazd podróżnych za biletami miesięcznymi innym kursem, niż określony w bilecie ale w ramach tej samej linii, przewoźnik obowiązany jest zrealizować w miarę wolnych miejsc w autobusie. Przepis dotyczący wyłącznie przewozów za biletami miesięcznymi wydanymi na kursy Cord Car Jerzy Kordowski.
7.W razie utraty biletu jednorazowego, podróżny traci prawo do dalszego przejazdu i winien wykupić bilet ponownie. Wtórników biletów utraconych nie wydaje się.
8.W razie utraty biletu miesięcznego przewoźnik wydaje zaświadczenie o nabytym bilecie.

§8

1.Podróżny obowiązany jest nabyć bilet na przejazd przed rozpoczęciem przewozu kasie biletowej na dworcu autobusowym lub u kierowcy autobusu.
2.Sprzedaż i przedsprzedaż biletów dokonuje się wg kolejności zgłaszania się podróżnych. Inwalidzi o widocznym kalectwie, kobiety ciężarne, osoby z małymi dziećmi na ręku oraz inne osoby uprawnione na mocy odrębnych przepisów mają prawo nabyć bilet poza kolejnością.
3.Płacąc za przejazd podróżny zobowiązany jest żądać wydania biletu oraz sprawdzić czy jest on właściwy.

§9

1.Podróżny, który posiada bilet na przejazd ma prawo do:
1)Przejazdów w zakresie, jaki określa bilet;
2)Przewiezienia ze sobą bezpłatnie:
a.Jednego dziecka, jeżeli nie żąda dla niego osobnego miejsca,
b. Rzeczy zaliczanych do bagażu podręcznego, jeżeli rzeczy te można umieścić na kolanach lub pod siedzeniem,
c.Małych zwierząt (oprócz psa) i ptaków,
d.Składanego wózka inwalidzkiego, jeżeli jest inwalidą poruszającym się przy jego pomocy,
3)Przewiezienia za opłatą przewidzianą w taryfie, na podstawie biletu bagażowego:
a.Rzeczy zabranych do wnętrza autobusu, nie zaliczonych do bagażu podręcznego oraz psa,
b.Rzeczy umieszczonych w loku bagażowym autobusu
2.Podróżny obowiązany jest zachować bilet na przejazd i na przewóz bagażu do czasu zakończenia podróży oraz dbać, aby wsiąść do właściwego autobusu i wysiąść z niego na właściwym przystanku.

§10

1.Miejsce zatrzymywania się autobusu na trasie ich kursowania wskazują oznaczone odpowiednimi tablicami przystanki autobusowe.
2.Nazwy przystanków autobusowych ze wskazaniem zatrzymujących się na nich autobusów, podaje się do wiadomości publicznej w rozkładzie jazdy.
3.Do obowiązków kierowców należy zatrzymywanie autobusu na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy.
4.Kierowca zobowiązany jest do dokonania odprawy każdego podróżnego przed odjazdem autobusu z przystanku. W tym celu powinien sprawdzić ważność biletu wraz z dokumentem uprawniającym do ewentualnej ulgi. W przypadku stwierdzenia braku biletu u pasażera, kierowca zobowiązany jest sprzedać odpowiedni bilet. Za niewłaściwą odprawę podróżnego odpowiada kierowca.
5.Kierowca zobowiązany jest do niesienia w zakresie załadunku i wyładunku bagażu podróżnego.
6.Kierowca obowiązany jest wstrzymać odjazd autobusu ruszającego z przystanku w celu zabrania spóźnionego podróżnego, który sygnalizuje zamiar skorzystania z przejazdu tym autobusem.
7.Z wyjątkiem przypadków uzasadnionych szczególnymi okolicznościami (ust. 8 i 9), podróżni mogą wsiadać i wysiadać z autobusów tylko na przystankach autobusowych.
8.Żądanie zatrzymania autobusu między przystankami uwzględnia się w miarę możliwości eksploatacyjnych, a żądanie jest uzasadnione znaczną odległością od najbliższego przystanku.
9.Kierowca winien zatrzymać autobus, w którym nie ma urządzeń sanitarnych na żądanie podróżnego w najbliższym odpowiednim miejscu.
10.Przypadki zatrzymania autobusu między przystankami, określone w ust. 8 i 9, mogą wystąpić wyłącznie z jednoczesnym zachowaniem przepisów o ruchu drogowym.
11.Osobę, która doznała w drodze nagłej niedyspozycji lub ataku choroby, kierowca autobusu ma obowiązek odwieść bezpośrednio do najbliższego punktu pomocy medycznej lub powiadomić najbliższą jednostkę Pogotowia Ratunkowego.

§11

1.Przy wsiadaniu oraz wysiadaniu z autobusu oraz podczas przewozu, podróżny zobowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych ogłaszanych przez przewoźnika oraz wskazówek kierowcy, który odpowiada za zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków przewozu osób i rzeczy.
2.Podróżny może zająć w autobusie jedno miejsce dla siebie oraz po jednym miejscu dla każdej jadącej z nim osoby, której bilet może okazać.
3.W kursach o miejscu zajętym w autobusie decyduje kolejność wsiadania.
4.W czasie jazdy podróżny powinien zachować szczególną uwagę i ostrożność. W szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz wsiadać i wysiadać z autobusu będącego w ruchu.
5.Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.

§12

We wszystkich autobusach komunikacji publicznej obowiązuje ustawowy zakaz palenia tytoniu przez podróżnych i obsługę.

§13

1.Przewoźnik nie dopuszcza do przewozów i ma prawo- korzystając w razie potrzeby z organów porządkowych- usunąć z autobusu lub obiektu dworcowego osoby.
4)Odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem,
5)Pomimo upomnienia, nieprzestrzegające obowiązujących przepisów i nie podporządkowujące się wskazówkom personelu przewoźnika,
6)Nietrzeźwe, zakłócające spokój i wywołujące swym zachowaniem zgorszenie publiczne,
7)Znajdujące się w stanie, który z różnych względów może być uciążliwy lub niebezpieczny dla otoczenia,
8)Mogące zabrudzić inne osoby oraz zanieczyścić wnętrze autobusu lub pomieszczenia dworcowe,
9)Niespełniające warunków granicznej odprawy celno-paszportowej w autobusach obsługujących regularną komunikację międzynarodową.
2.Podróżnym wymienionym w ust. 1 pkt. 2-6 przysługuje zwrot należności tytułem odstępnego.
3.Obsługa autobusu ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób, niż wynosi liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
4.Jeżeli ze względu na brak miejsc w autobusie nie można przyjąć do przewozu kolejnych osób, kierowca ma prawo umieścić za szybą czołową pojazdu, tablicę informującą o tym podróżnych oczekujących na przystankach.

§14

1.Podróżny obowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej, jeżeli organ kontrolny przewoźnika ujawnił u niego:
1)brak biletu za przejazd lub brak biletu na przewóz rzeczy i bagażu podlegającego opłacie,
2)brak udokumentowanych uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego,
3)zabranie do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu,
4)spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania, opóżnienia lub zmiany trasy przejazdu autobusu.
2.Wysokość opłat, o których mowa w ust.1 oraz zasady uiszczenia tych opłat reguluje taryfa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3.Podróżny, który odmawia uiszczenia należności i opłaty dodatkowej podczas kontroli w aurobusie, może kontynuować podróż, jeżeli wylegitymował się dokumentem tożsamości i podpisze zobowiązanie do zapłaty należnej kwoty w terminie 7 dni od daty przyjęcia wezwania. W przeciwnym razie organ kontrolny może na najbliższym przystanku usunąć podróżnego z autobusu.
4.Należność nie uiszczana w terminie podanym w ust.3 podlega przymusowemu ściągnięciu wzaz z kosztami dodatkowego postępowania.
5.Ujawnione u podróżnych bilety sfałszowane i podrobione zatrzymuje się i przekazuje z odpowiednim doniesieniem organom policji. Osobę posługującą się takim biletem lub dokumentem traktuje się jako jadącą bez ważnego biletu.

ROZDZIAŁ IV

PRZEWÓZ RZECZY PODRÓŻNEGO

§15

1.Podróżny może zabrać ze sobą do środka transportowego rzeczy, jak również oddać je do przewozu w oddzielnym schowku bagażowym.
2.Z przewozu określonego w ust. 1 są wyłączone:
1)rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych i sanitarno – porządkowych, w tym: materiały cuchnące, zapalne, łatwo palne, wybuchowe, żrące, trujące, radioaktywne,
2)rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu przewoźnika
3)nabita broń palna (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnione funkcje),
4)przedmioty wzbudzające odrazę,
5)żywe zwierzęta z wyjątkiem przewidzianym w § 9 ust.2 p.c.
6)zwłoki i szczątki zwłok ludzkich

§16

1.Rzeczy dopuszczone do przewozu w zależności od ich rozmiarów, ilości i sposobu rozmieszczenia, mogą być przewożone bezpłatnie lub za opłatą przewidzianą w taryfie.
2.Nie podlegają opłacie łatwe do przenoszenia przedmioty stanowiące bagaż podręczny, które:
1)Nie utrudniają przejścia, nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę.
2)Są trzymane przez podróżnego w ręku, na kolanach.
3)Nie wymagają dla ich przewozu więcej przestrzeni niż ta, którą podróżny ma do swej dyspozycji pod siedzeniem.
2.Za każdą sztukę rzeczy przewożonych wewnątrz autobusu i nienadających się do przewozu w sposób określony w ust. 2oraz rzeczy umieszczone w schowku bagażowym autobusu pobiera się opłatę, której wysokość określa Taryfa przewozu osób i rzeczy, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3.Na rzeczy przewożone za opłatą wydaje się bilet bagażowy.
4.Za przewóz psa (bez względu na jego wielkość) pobiera się opłatę jak za jedną sztukę rzeczy. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć założony kaganiec, a jego opiekun winien okazać przy wsiadaniu do autobusu ważne świadectwo szczepienia psa.
5.Dopuszcza się przewóz bez dopłaty małych zwierząt pokojowych i ptaków, jeśli nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są zabezpieczone przed wyrządzeniem przez nie szkody.
6.W razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, o których mowa w paragrafie 17 ust. 2 przewoźnik ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego zawartość tego bagażu, a w razie potwierdzenia podejrzeń-odmówić zabrania go do przewozu.
7.Jeżeli nie można ustalić właściciela bagażu podlegającego sprawdzeniu w trybie przewidzianym w ust. 7, przewoźnik dokonuje tej czynności przy udziale dwóch postronnych świadków i postępuje z zakwestionowanymi przedmiotami w sposób określony przepisami o rzeczach zaginionych.
8.Po zakończonym przewozie obsługa autobusu wydaje podróżnym rzeczy przewożone w schowku bagażowym.
9.Sposób postępowania z rzeczami nie odebranymi przez podróżnego po zakończeniu przewozu określają przepisy o rzeczach znalezionych

ROZDZIAŁ V

GRUPOWE PRZEWOZY OSÓB W KKOMUNIKACJI ZAMKNIĘTEJ

§17

1.Przewoźnik może zawierać umowy grupowego przewozu osób w komunikacji zamkniętej (na zasadzie „najmu autobusu”, przewidujące świadczenie usług o charakterze okazjonalnym (przewozy wycieczkowe, turystyczne, okolicznościowe, itp.) lub stałym (pracownicze, szkolne)
2.Realizacja grupowego przewozu osób w komunikacji zamkniętej polega na zadysponowaniu do wykonania usługi zamówionej przez organizatora przewozów, odpowiednio przygotowanego autobusu, prowadzonego przez kierowcę, będącego pracownikiem przewoźnika.

§18

1.Zamówienie na grupowy przewóz osób powinno być złożone w formie pisemnej. Przewoźnik może przyjąć zamówienie ustnie, które wymaga późniejszego potwierdzenia na piśmie.
2.Treść zamówienia powinna zawierać:
1)Nazwę albo imię i nazwisko oraz adres organizatora,
2)Numer NIP
3)Dane potrzebne do ustalenia warunków przewozu i obliczenia należności za usługę.    
3.Umowę grupowego przewozu osób zawiera z przewoźnikiem organizator takiego przewozu na podstawie złożonego zamówienia.
4.Umowę przewozu uważa się za zawartą z chwilą uzgodnienia przez strony istotnych dla jej realizacji postanowień, a w szczególności:
1)Rodzaju i wymagań pojemności autobusu,
2)Czasu i miejsca podstawienia pojazdu,
3)Przewidywanego czasu trwania usługi,
4)Przebiegu trasy i punktu docelowego przewozu,
5)Wysokości lub sposobu wyliczenia należności oraz terminu i sposobu jej uregulowania przez organizatora,
6)Innych kwestii, które strony uważają za istotne
5.Umowa przewozu powinna być zawarta na piśmie

§19

1.Kierowca obsługujący autobus obowiązany jest podczas przewozu stosować się do dyspozycji organizatora, związanych z realizacją usługi.
2.Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy eksploatacyjne i nie zagraża to bezpieczeństwu przewozu, obsługa autobusu może wykonywać dodatkowe dyspozycje i zalecenia organizatora, za które przysługuje przewoźnikowi dodatkowa zapłata

§20

Organizator przewozu zobowiązany jest do nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu obowiązujących przepisów porządkowych. Organizator i uczestnik przewozu ponoszą solidarną odpowiedzialność za wyrządzone szkody w mieniu przewoźnika, chyba że strony umówią się inaczej.

ROZDZIAŁ VI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY PRZEWOZU OSÓB I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODRÓŻNEGO ZA ZAWINIONE SZKODY.

§21

1.Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł w skutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego.
2.Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny w skutek opóźnionego przejazdu lub odwołania regularnie kursującego autobusu, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

§22

1.Za rzeczy i zwierzęta, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy
2.Przewoźnik odpowiada za przewożone przez podróżnego rzeczy jak za przesyłkę, jeżeli podróżny umieści je w schowku bagażowym autobusu.
3.Wysokość odszkodowania należnego do przewoźnika, ubytek lub uszkodzenia rzeczy wymienionych w ust. 1 i 2 nie może przekraczać zwykłej wartości rzeczy.
4.W grupowych przewozach osób przewoźnik ponosi odpowiedzialność wobec uczestników na zasadach określonych w ust. 1 i 2, a wobec organizatora – na zasadach określonych w §21

§23

Podróżny odpowiada za zawiniony przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką, uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu albo innych urządzeń przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.

§24

Tryb wzajemnego dochodzenia roszczeń przez przewoźnika i usługobiorcę w postępowaniu sądowym (po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji/wezwaniu zobowiązanego do zapłaty) określają przepisy art. 75 Ustawy Prawo Przewozowe (Dz. U. Nr. 50 poz. 601 z 2000r.)

ROZDZIAŁ VII

SKARGI I WNIOSKI

§25

1.Skargi i wnioski związane z przewozem osób i rzeczy mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty internetowej, a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują: wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokóle zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę), adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
2.Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza zgłoszenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
3.Rozpatrywanie skargi i wniosków związanych z przewozami powierza się właścicielowi firmy.

§26

4.Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego rozpoznaje się bez udzielenia odpowiedzi.
5.Jeżeli z treści skargi, wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY SKRÓCONE

§27

1.Zmian niniejszego regulaminu dokonuje właściciel firmy.
2.Przepisy niniejszego regulaminu zostały wprowadzone w życie z dniem 01.01.2004 r.

Organizacja wycieczek busem Lublin
Oferujemy: Wynajem busów, Busy, Przewozy autokarowe, transport osób, przewóz osób, Organizacja wycieczek, Autobus, Kraków, Lublin
Nawigacja
Dane kontaktowe:
ul.Słowackiego 3a/9 23-210 Kraśnik
+48 609 157 686
cordcar@o2.pl
Copyright © 2023 CordCar busy Lublin Kraków | Projekt i wykonanie Busy z Lublina do Krakowa Autobusy WGB-Group