Ulgi ustawowe

Uprawnieni do korzystania z ulg na podstawie Ustawyz dnia 20.06.2002r. Dz. U. nr 4 poz. 34 z 2002r.

Ulga 100%

1. Dzieci do lat 4, pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

2. Poseł i Senator za okazaniem legitymacji we wszystkich rodzajach komunikacji.

Ulga 95%

1. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej lub ociemniałej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

Ulga 78%

(na podstawie biletów jednorazowych)

Do pkt.10 (na podstawie biletów jednorazowych lub biletów miesięcznych)

1. dzieci do lat 4, w przypadku korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

2. Umundurowani i Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

3. Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

4. Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronienia mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

5. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

6. Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalictwem lub niepełnosprawnych; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, oświatowo-wychowawczej, specjalistycznego ośrodka wychowawczego, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej i z powrotem do komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

7. Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nedterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

8. Inwalida wojenny zaliczany do I grupy inwalidów w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

9. przewodnik towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczanemu do I grupy inwalidzkiej w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

10. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne; wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, oświatowo-wychowawczej, specjalistycznego ośrodka wychowawczego, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej i z powrotem do komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

Ulga 49%

(do biletów miesięcznych z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem)

1. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej-publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

2. Studenci do ukończenia 26 roku życia w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

3. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji w komunikacji zwykłej.

Ulga 37%

do pkt. 1, 2, 5, 6 (na podstawie biletów jednorazowych)

do pkt. 4 (do biletów miesięcznych z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem)

1. Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

2. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji w komunikacji przyspieszonej i pospiesznej.

3. Osoby niewidome i ociemniałe-na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

4. Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i akademiccy w komunikacji zwykłej.

5. Inwalidzi wojenni zaliczani do innej niż I grupa w komunikacji zwykłej.

6. Kombatanci w komunikacji zwykłej.

Organizacja wycieczek busem Lublin
Oferujemy: Wynajem busów, Busy, Przewozy autokarowe, transport osób, przewóz osób, Organizacja wycieczek, Autobus, Kraków, Lublin
Nawigacja
Dane kontaktowe:
ul.Słowackiego 3a/9 23-210 Kraśnik
+48 609 157 686
cordcar@o2.pl
Copyright © 2023 CordCar busy Lublin Kraków | Projekt i wykonanie Busy z Lublina do Krakowa Autobusy WGB-Group